Formy opodatkowania

Zrozumieć podatki - pomoc księgowa

W ramach usługi księgowej oraz pomocy przy zakładaniu firmy doradzimy, jaką formę opodatkowania wybrać.

Głównym powodem, dla którego przedsiębiorcy wybierają obsługę przez wyspecjalizowane biura rachunkowe jest brak czasu na śledzenie zmian w prawie oraz zawiłości systemu podatkowego. Poniżej postaramy się przybliżyć istniejące formy opodatkowania.

Zasady ogólne – skala podatkowa 18%, 32%

Podatek PIT płacony jest od faktycznie uzyskanego dochodu (tj. różnicy pomiędzy faktycznie uzyskanym przychodem a kosztami jego uzyskania).
ewidencja: księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe
skala podatkowa na 2015r.:
dochód do 85 528,00 zł – 18%,
dochód powyżej 85 528,00 zł – 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528,00 zł

przedsiębiorca samodzielnie oblicza miesięczną lub kwartalną zaliczkę na podatek i wpłaca ją do urzędu skarbowego, bez obowiązku składania deklaracji. Można rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz korzystać z ulg podatkowych.

Zasady ogólne – jednolita 19% stawka podatku

Podatek PIT jest płacony od faktycznie uzyskanego dochodu, naliczany jest niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu.
ewidencja: księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe
Przedsiębiorca samodzielnie oblicza miesięczną lub kwartalną zaliczkę na podatek i wpłaca ją do urzędu skarbowego, bez obowiązku składania deklaracji. Nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz korzystać z ulg podatkowych, z wyjątkiem ulgi dla osób osiągających dochody za granicą.
Od dochodu można odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, a od podatku zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Uproszczona forma rozliczenia podatku dochodowego.
Podatek PIT obliczany jest od przychodu
ewidencja: przychodów z prowadzonej działalności
Nie każdy przedsiębiorca ma prawo do ryczałtu; ryczałtu nie można wybrać w przypadku prowadzenia np. apteki, lombardu czy kantoru.
Aby w 2015r. wybrać ryczałt, przychód osiągnięty w 2014r. nie może przekraczać 626.880 zł. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności (od 3% do 20%). Nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem ale można skorzystać z części ulg podatkowych, np. ulgi rehabilitacyjnej czy internetowej. Od przychodu można odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, a od podatku zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Karta podatkowa

Przeznaczona dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie na terenie RP.
Wysokość podatku uzależniona jest od rodzaju i zakresu działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność (nie zależy więc ani od wysokości uzyskanego przychodu ani od dochodu z działalności). Decyzję ustalającą wysokość podatku na dany rok wydaje naczelnik urzędu skarbowego indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy. Ustaloną przez naczelnika urzędu skarbowego kwotę podatku można pomniejszyć o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, nie można skorzystać z żadnych innych odliczeń czy ulg podatkowych. Podatek wpłaca się na rachunek lub w kasie urzędu skarbowego do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.